Privacystatement

Privacy statement

Gebruik persoonsgegevens door de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst –Zetten e.o.

versie 1.1

Laatst gewijzigd: 18 september 2019

Introductie

De hersteld Hervormde Gemeente van Andelst -Zettenhecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens. De kerkenraad en de kerkvoogdij verwerkenpersoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement delen wij met u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden dan vragen wij u vooraf om toestemming door middel vaneen toestemmings-verklaring.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

•ode door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie;

Beveiliging

De kerkenraadheeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personendie daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Doel verwerking De kerkenraadzet zich in ter ondersteuning van het kerkelijk leven in de Hersteld Hervormde Gemeente van Andelst –Zetten e.o.

De kerkenraad draagt praktisch bij aan uitvoering van allerhande activiteiten. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten et cetera. Met als doel ook om de onderlinge betrokkenheid te vergroten en het kerkzijn teondersteunen. Uitgangspunten •o Als kerkenraadhechten wij belang aan zorgvuldigheid en terughoudendheid. Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld indien daar aanleiding toe is en er sprake is van een gerechtvaardigd belang. •o Uw gegevens worden alleen gebruikt voor activiteiten binnen de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst –Zetten e.o.en zullen wij zonder uw toestemming niet delen met derden. •o Indien gewenst, kunt u een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen of opvragen. •o Naw-gegevens van gemeenteleden en vrijwilligers en andere betrokkenen worden alleen op de website vermeld als het nuttig en nodig is in het kader van uitoefening van de functie. De kerkenraadprobeert hierin een zorgvuldige afweging te maken.

Bezwaarmogelijkheid•o

Het is te allen tijd mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen gebruik van uw persoonsgegevens door de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst –Zetten e.o.Indien u dit wenst, geven wij de verwijdering van uw persoonsgegevens ook door aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben ontvangen. Het kerkelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming.

Aantekenen van bezwaar tegen gebruik van persoonsgegevens •o

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden of wilt u uw gegevens laten verwijderen? Dan kunt u dit (met toelichting om welke vorm van gebruik het gaat en naam en adres) melden bij de functionaris gegevensbescherming. o

U heeft de volgende rechten: o inzage in de persoonsgegevens die de Hersteld Hervormde Gemeentevan u heeft; o uitleg krijgen over wat de Hersteld Hervormde Gemeente Andelst-Zetten e.o. met uw persoonsgegevens doet; o het laten corrigeren van foute persoonsgegevens; o het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; o het bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Mocht u een klacht hebben dan proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Vindt u desondanks dat de Hersteld Hervormde Gemeente van Andelst –Zetten e.o.u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.

Bewaartermijn foto’s/publicaties website hhkandelst.nl•o Foto’s en publicaties staan circa een jaar op dewebsite en worden daarna gearchiveerdContactgegevens Functionaris GegevensbeschermingHersteld Hervormde Gemeente Andelst –Zetten e.o.Ouderling H. van KlaverenTelefoon: 06-42760864Email: markvanklaverenzetten@gmail.com

Hersteld Hervormde Kerk

Website HHK

Zien en geloven

Zendingswerk HHK

Kerkelijk bureau

Informatie

Kerkgebouw: Kerkstraat 22, Andelst

Predikant: Ds. J. Kommerie

Scriba: M. van Klaveren

Koster: A. Elings